پای زنان خانه نشین از ادبیات داستانی یک دهه اخیر به نقاشی هم باز شد.

زندگی زنان در چارچوب خانه، دغدغه ها و سرخوردگی هایشان پیش از این مضمون بسیاری از فیلم ها و داستان ها بوده است اما پگاه امینی نقاش جوانی که تاکنون در چهار نمایشگاه گروهی شرکت داشته این موضوع را در ۳۰ تابلو با تکنیک های مختلف پرداخته. اگر دوست دارید نگاه پگاه امینی را به زندگی زنان خانه نشین ببینید باید تا ۵ شهریور به گالری هما سر بزنید. درگالری اثر هم نمایشگاه «پرتره و فیگور ۲» برپا است. چندی پیش نمایشگاه گروهی دیگر با همین عنوان در گالری اثر برگزار شد اما در نمایشگاه اخیر آثاری از منوچهر معتبر، معصومه مظفری، محمدحسین ماهر، مهدی سحابی، رضا لواسانی، محمدمهدی طباطبایی، معصومه بختیاری و رضا هدایت به نمایش گذاشته شد. در پرتره و فیگور یک نقاشان جوان حضور داشتند اما این نمایشگاه در قرق باسابقه ترها است. پیشنهاد اصلی ما این است که از گالری ها دست خالی برنگردید و بازار مخاطبان نقاشی را افزایش دهید اگر هم موافق نیستید که هر جور میل تان است.

داوود سینایی