گروه نمایش «آبی» برای ادامه اجراهایی برگرفته از آثار علیرضا اسپهبد راهی استان مرکزی می شوند. وحید لک سرپرست این گروه گفت؛ بعد از اجرای نمایش «چهره آبی» در استان اصفهان، رایزنی هایی با استان مرکزی انجام دادیم و قرار است برنامه بعدی را در «تفرش» اجرا کنیم. به گفته وحید لک، نمایش آینده که هنوز عنوان دقیق آن مشخص نشده است، توسط شهاب غزالی و با همکاری دیگر اعضای گروه تئاتر «آبی» اجرا خواهد شد. او درباره تابلوی انتخابی برای اجرای این نمایش گفت؛ در حال حاضر شهاب غزالی سرگرم بررسی سه تابلوی علیرضا اسپهبد است که هنوز درباره هیچ کدام به قطعیت نرسیده است. گروه تئاتر «آبی» که چندی قبل نمایش «چهره آبی» را براساس تابلویی به همین نام از آثار علیرضا اسپهبد در اصفهان اجرا کردند، قرار است تا پایان سال جاری مضامین ۹ تابلوی دیگر از آثار این نقاش را در قالب نمایش خیابانی به تماشاگران عرضه کنند.