آیدین آغداشلو اعتقاد دارد كناره گیری او از دبیری دوسالانه نقاشی به قصد بهانه گیری نبوده، بلكه دوست نداشته به صورت پل مخروبه دربیاید.

آیدین آغداشلو، نقاش و محقق كه چندی پیش از سمت دبیری دوسالانه نقاشی انصراف داد، در مورد دلیل این كار به میراث خبر گفت: «این كار به قصد لوس كردن خودم نبود. در شرایط فرهنگی موجود، كارها را باید براساس گفتگو و امید به انجام برنامه ها انجام داد، در غیر این صورت اندیشه ها به صورت جزیره های پراكنده ای درمی آیند كه پلی میان آنها نیست.» او در ادامه در مورد پیوند این جزیره های پراكنده توضیح داد: «زمان هایی كه جزیره های پراكنده مایل نیستند، پل ها را بهم متصل كنند، پس به عمد هر پلی را خراب می كنند. بنابراین چندان مایل نیستم كه به صورت پل مخروبه دربیایم.» برنامه برگزاری دوسالانه های تجسمی مانند گرافیك، نگارگری، سفال و سرامیك، مجسمه سازی و تصویرسازی است. برپایی دوسالانه نقاشی در هاله ای قرار داشت تاآنكه صادقی اعلام كرد، با انجمن نقاشان برای برگزاری دوسالانه به توافق رسیده اند و این دوسالانه نیز با دبیری حبیب آیت الهی برگزار می شود. ظاهرا انجمن نقاشان تاكید داشت، دبیرخانه دوسالانه و بودجه آن باید به آنها واگذار شود ولی مدیر هنرهای تجسمی این كار راغیرقانونی می داند و اعتقاد دارد كه انجام این امور را برطبق قانون به دولت و این نهاد واگذار شده است.