هفتمین دوسالانه نقاشی معاصر ایران با همت مركز هنرهای تجسمی و انجمن هنرهای تجسمی نیمه دوم سال برگزار می شود.

حبیب ا... آیت الهی كه طبق حكم رییس مركز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان دبیر دوسالانه معرفی شده است در گفتگو با خبرگزاری شهر از برگزاری جلسه هیات امنای انجمن هنرهای تجسمی خبر داد. وی افزود: «در این جلسه برنامه های دوسالانه را به گونه ای تنظیم خواهیم كرد كه با دوسالانه های قبلی متفاوت باشد.» همچنین چگونگی روند دوسالانه هفتم و اعضای شورای سیاست گذاری آن نیز مشخص خواهد شد. حبیب ا... آیت الهی ازاظهاراطلاعات بیشتر خودداری كرد و اعلام مشخصات دقیق تر این برنامه را به بعد از برگزاری جلسه هیات امنای هفتمین دوسالانه موكول كرد. وی اظهار داشت: «از آنجا كه ریاست انجمن هنرهای تجسمی را عهده دار بودم برای دبیری دوسالانه نیز انتخاب شدم.»