آلكس سالموند، سر وزیر منطقه اسكاتلند طرح حكومت محلی این منطقه را برای به رای گذاشتن پیشنهاد استقلال از تشكیلات حكومتی بریتانیا از طریق برگزاری یك گفتگوی ملی منتشر كرد. رهبر حزب ملی اسكاتلند كه با پیروزی این حزب در اردیبهشت ماه سال جاری در انتخابات مجلس محلی به قدرت رسید، با رونمایی از گزارش ۴۰صفحه ای، هدف از این طرح را بررسی چشم انداز انجام همه پرسی برای تعیین آینده سیاسی این منطقه اعلام كرد. سر وزیر منطقه اسكاتلند همچنین گفت: حكومت محلی در این گفتگوی ملی تمام گزینه ها را با ذهن باز بررسی خواهد كرد.

در این طرح راهكارهای سه رویكرد حزب حاكم ملی اسكاتلند كه گرایش های جدایی طلبانه از تشكیلات حكومتی چهار گانه بریتانیا را دارد، در قالب نگاه آن به حكومت محلی،افزایش كارآیی و جلب توافق عمومی برای استقلال اسكاتلند مطرح شده است. حكومت محلی اسكاتلند در پی آخرین انتخابات محلی توسط ائتلافی نه چندان قدرتمند توسط حزب ملی اسكاتلند و حزب سبز اداره می شود. حزب ملی اسكاتلند با كسب ۴۷كرسی از مجموع ۱۲۹كرسی مجلس محلی و پس از ائتلاف با حزب سبز كه ۳كرسی را بدست آورده بود، مأمور تشكیل حكومت محلی شد.