محمدمهدی هراتی، عضو گروه هنرهای سنتی فرهنگستان هنر،گفت:«متاسفانه در سال های اخیر این تصور در جامعه بوجود آمده كه هنرهای سنتی متعلق به گذشته است و دوران آن به سر آمده در حالی كه هنرهای سنتی با فرهنگ و تمدن ایرانی عجین شده است.»

به گزارش ایرنا، وی در مورد پیوند عمیق این هنرها با جامعه امروز ایرانی افزود: «هنرهای سنتی در طول تاریخ با زندگی ایرانیان مرتبط شده و نشانگر سنت هایی است كه در ادوار مختلف براساس تجربه جمعی بر استعداد و توان آن افزوده شده و از دید هنر جهانی شاید تنها هنر كامل، همین هنر باشد.»وی اظهار داشت: «همه چیز در هنرهای سنتی ایرانی موجود است و می توان به خوبی تمدن، ادبیات و فناوری ایرانی را در آن یافت.»هراتی توضیح داد: «مدرنیسم مبتنی بر هنرهای سنتی است و هنر ایران از خرد و اندیشه ایرانی ناشی شده، ولی امروزه برای درك این معنا باید دوباره به یادداشت ها و نوشته های دانشمندان كشور رجوع كرد.»او گفت: «كتاب های دانشمندان ایرانی كه در خارج از كشور نگهداری می شود باید مورد جستجو و تحقیق قرار گیرند و با نمونه سازی آنها به كشف مجدد شیوه های هنرمندان و دانشمندان گذشته كشور نایل شویم.»

هنرهای سنتی كشور شامل نگارگری،خوشنویسی و هنرهای صناعی است، نگارگری گونه ای از نقاشی است كه خاص ایرانیان است و هنرهای صناعی به كاربرد آن در صنعت اطلاق می شود.برای نمونه كاشیكاری مساجد گونه ای هنر صناعی است كه از پیوند هنر سفال و سرامیك ایران و تذهیب و نگارگری بوجود آمده است.