اولین جشنواره طراحی معاصر ایران با عنوان جشنواره و همایش طراحی سندوزی به همت معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و با هدف «تامل در هنر طراحی به عنوان شاخه ای مستقل از هنرهای تجسمی» برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی موزه سندوزی، محمدحسن حامدی، منوچهر معتبر، كریم نصر، رضاعابدینی،احمدامین نظرواحمدنصراللهی اعضای شورای سیاست گذاری را تشكیل می دهند، منوچهر معتبر دبیری و حسن فرهنگی مدیر اجرایی این جشنواره را به عهده دارند.از منظر هیات سیاست گذار هر اثر ساختارمند بصری كه «خط» فعال ترین عنصر آن باشد، در حوزه طراحی (Drawing) قابل بررسی است.شركت در نمایشگاه بدون محدودیت موضوعی، تكنیكی و گروه سنی است و هر شركت كننده می تواند با سه اثر در نمایشگاه حضور داشته باشد.