یك مقام آگاه در وزارت ارشاد گفت: هیئت نظارت بر مطبوعات، دستور توقیف موقت روزنامه شرق را صادر كرد.

این مقام آگاه افزود: روز شنبه ۱۳ مرداد مصاحبه‌ای در صفحه ادبیات روزنامه شرق با عنوان «زبان زنانه» به چاپ رسید كه دلیل توقیف این روزنامه چاپ این مطلب است.

وی اضافه كرد: این مصاحبه با فردی انجام شده است كه مطالب همجنس‌گرایی در روزنامه‌های كشورهای دیگر به چاپ می رسانده است و این مصاحبه نیز در همین راستا بوده است.

این مقام آگاه ادامه داد: به همین دلیل هیئت نظارت بر مطبوعات، این روزنامه را توقیف موقت كرده است تا به این موضوع رسیدگی شود.