یعقوب آژند «مكتب نگارگری هرات» را منتشر می كند.

آژند پس از تألیف «مكتب نگارگری تبریز» و «مكتب نگارگری اصفهان»، كتاب «مكتب نگارگری هرات» را در ۶۰۰ صفحه به انتشارات فرهنگستان هنر سپرده است، كه هم اكنون در مراحل نهایی چاپ قرار دارد. به گفته نویسنده، «مكتب نگارگری هرات» پژوهشی هنری است كه ضمن بررسی تاریخی آثار این مكتب، با رویكرد هنری به ویژگی های آن می پردازد. اثر در سه بخش تنظیم شده است؛ بخش اول كتاب به نیمه اول مكتب هرات مربوط است، كه آثار شاهرخ بایسنقر میرزا را دربر می گیرد. بخش دوم نیز نیمه دوم مكتب مربوط به سلطان حسین میرزا و میرعلی شیرنوایی است. همچنین بخش سوم، به بررسی آثار كمال الدین بهزاد و محمد سیاه قلم می پردازد. آژند هم اكنون نیز مشغول نگارش كتاب «مكتب نگارگری شیراز» است.