«وارول توپاچ» نقاش شركت كننده در سمپوزیوم بین المللی نقاشی امام علی (ع) گفت: «هنرمند یك جهان است كه با خلق آثارش، ذهنیات خود را به مخاطب منتقل می كند.»

«توپاچ» افزود: «هر هنرمند و هر انسان، خود به تنهایی یك جهان است و طبیعی است كه در یك موضوع خاص، دیدگاه ها و نگاه های مختلفی داشته باشد.»معاون تحقیقات دانشكده مجسمه سازی دانشگاه مصطفی كمال تركیه اظهار داشت: «هر هنرمند در آثار خود، روش خاصی برای بیان مفاهیم دینی دارد، روش ها یكسان نیست همانگونه كه ذهنیت ما درباره یك موضوع یكسان نیست، مانند آنچه كه در این سمپوزیوم شاهد هستیم. موضوع سمپوزیوم «عدالت ونوع دوستی» است اما هر یك از نقاشان با زاویه دید خود به این موضوع جان می دهند.»این هنرمند كه برنده جایزه اول مسابقه دولتی مجسمه سازی وزارت فرهنگ آنكارا در سالهای ۱۹۹۶ -۱۹۹۹است، درباره هدف خود از شركت در سمپوزیوم با موضوع عدالت و نوع دوستی و نیز طرح خود گفت: «عشق و صلح دو مفهومی هستند كه تنها با عدالت و نوع دوستی زنده و پایدار می مانند.» وی افزود: «باید به یاد داشته باشیم كه ما فقط زمین را برای زندگی داریم، همه درآن زندگی می كنیم اما با فرهنگ ها و مذاهب مختلف و چیزی كه نباید از خاطر ببریم این است كه همه انسان هستیم.» توپاچ تصریح كرد: «هرچه احساس ما نسبت به یكدیگر عمیق تر شود، درگیری و جنگ هم كمتر می شود و تنها بااین شرایط است كه عشق و صلح به سراغ ما می آید.»