هنرمند به عنوان واسطه ای می تواند مفاهیم توحیدی را از قالب ذهنی به نمادهای عینی درآورد كه كیفیت اثر به خلوص باورهای هنرمند مرتبط است و بدین گونه هنر پل انتقال مفاهیم قرآنی به مخاطبش می شود.

زهرا مهری، سفالگر با تائید مطلب فوق گفت: «چون معتقد به این اصل قرآنی هستم كه از خاكیم و به خاك می رویم، كار سفال را با این اعتقاد انجام می دهم و در حین كار صلوات می فرستم و احساس می كنم كه با خدا ارتباط برقرار می كنم.» وی در ادامه سخنان فوق افزود: «من معتقدم كه این خاكی كه زیر دست من است و قرار است به شكل یك كوزه و یا ظرفی سفالی دربیاید روزی مثل ما جان داشته و حال تبدیل به خاك شده و من با گفتن اذكار قرآنی سعی می كنم این خاك آرامش بگیرد.» این هنرمند گفت: «احساس می كنم در حین انجام كار سفال به خدا نزدیك تر می شوم به ویژه وقتی كه با مشكلی مواجه می شوم و می خواهم با خدا حرف بزنم با كار سفال با خدا حرف می زنم و بدین وسیله با كارم ارتباط برقرار می كنم.» وی درباره انعكاس اندیشه هنرمند در اثر هنری و انتقال آن به مخاطب گفت: «بسیار پیش آمده كه كاری با یك شكل و فرم را من و همكارم انجام می دهیم و وقتی بازدیدكنندگان كار را می بینند با كار برخی بیشتر از دیگران ارتباط برقرار می كنند به طوری كه نمی دانم چه انرژی از این كار می گیرند كه می پرسند: هنگامی كه این كار را انجام می دادی چه حسی داشتی ؟ گویی این كار با ما حرف می زند».