«عمار بوراس» نقاش الجزایری شركت كننده در نخستین سمپوزیوم بین المللی نقاشی امام علی(ع) درباره نقش هنرمند در انتقال مفاهیم و آموزه های دینی گفت: «من به عنوان یك هنرمند، زمانی كه دست به خلق یك اثر می زنم در ابتدا سعی می كنم «خودم» باشم.»

وی افزود: «مفاهیمی را كه در ذهن دارم ترسیم می كنم و با ترسیم آن خود را پیدا می كنم و پس از این، مفاهیم خواه ناخواه به بیننده منتقل خواهد شد.» وی كه فارغ التحصیل نقاشی از مدرسه هنرهای عالی الجزایراست ادامه داد: «من تلاش نمی كنم مستقیما مفاهیم مذهبی را در آثارم بیاورم، زیرا ممكن است موجب رد كردن برخی باورها كه دیگران به آن پایبندند، شود.» این نقاش الجزایری افزود: «خدا، عشق و نوع دوستی در زندگی من جاری است و كار من الهام گرفته از این مفاهیم است. مفاهیمی كه در لحظه لحظه زندگی من وجود دارد.» این هنرمند الجزایری درباره نقش سمپوزیوم درانتقال تجارب بین هنرمندان و هنری كردن آموزه های دینی گفت : «صحبت هنرمندان با یكدیگر درباره افكار و ایدئولوژی ها در كنار روش های كاری، انتقال اطلاعاتی است كه با حضور در این سمپوزیوم میسر شده است.» عمار بوراس با بیان این كه سمپوزیومتجربه جالبی است كه هر كدام از هنرمندان حاضر به نوعی به آن می نگرند، افزود: «تا پیش از این من شب ها كار می كردم و روز به ارتباط با دیگران می پرداختم كه حضور دراین مكان تجربه كار روز را هم به من آموخت.»