هنر توان جمع كردن معنویات و انتقال آن را به دیگران دارد و مفاهیمی چون نوع دوستی، عدالت، عشق و صلح مفاهیمی است كه تمامی ادیان درصدد ترویج آن بوده اند.

به گزارش اتاق خبر سمپوزیوم بین المللی نقاشی امام علی(ع)، ایرج امامی، نقاش با اعلام این مطلب گفت: «بسیاری از مفاهیم وجود دارند كه نه تنها متعلق به یك دین خاص نیستند بلكه همه ادیان با روش ویژه خود آن را ترویج كرده اند. نوع دوستی، صلح، عدالت و . . . از این مفاهیم است.» وی ادامه داد: «این مفاهیم مختص یك زمان یا مكان خاص نیست بلكه مفاهیمی جهانی است كه همه انسان ها آن را درك می كنند. ادیان نیز درصدد ترویج و گسترش آن بوده اند به همین دلیل است كه با آمدن پیامبری جدید آموزه های دین قبلی از بین نمی رفت، بلكه كامل تر می شد و پیامبر جدید آموزه های قبلی را نفی نمی كرد بلكه آن را گسترش بیشتری می داد.»وی درباره كاركرد هنر در آموزه های دینی اظهارداشت: «هنر از بسیاری از مسایل معنوی استفاده می كند و آن ها را انتقال می دهد. بسیاری از ادیان برای انتقال مفاهیم و آموزه های خود و حتی برای استقرار خود از هنر استفاده كرده اند.»ایرج امامی ادامه داد: «هنر توان جمع كردن معنویات و انتقال آن را به دیگران داراست و معنویات را در خود متبلور می سازد.»این نقاش شركت كننده در سمپوزیوم بین المللی نقاشی امام علی(ع)، هنرمند را بانی معنویات و انتقال آموزه های دینی دانست و گفت: «هنر و دین از یكدیگر جدا نیستند و هنرمند به عنوان كسی كه دارای معنویات است آن را به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه در هنر خود متجلی می سازد.»