هیچ كس به اندازه‌ی پابلو پیكاسو در هنر قرن بیستم تاثیر گذار نبوده است. در میان انواع مختلف آثار او، آثار اخیرش جایگاه ویژه‌یی دارند. مركز اطلاع رسانی مركز هنری یادشده اعلام كرد كه نمایشگاه "آلبرتینا" به آثار او در این دوره تخصیص داده شده است. "ورنر اسپیز" مدیر پیشین مركز هنری "ژرژ پومپیدو" در پاریس كه یكی از محققان برزگ در زمینه آثار پیكاسو است به موزه‌داری این آثار می‌پردازد. حدود ۲۰۰ اثر از ۶۰ مجموعه‌دار امانت گرفته شده است كه نقاشی‌ها، طراحی‌ها، مجسمه‌ها و آثار خاص پیكاسو كه در ساختارهایی ویژه و بی‌نظیر را دربر می‌گیرد.