ممنوعیت خروج فعلی ، به موسسات هنری بریتانیا دو ماه وقت داده تا برای خرید این تابلو ، اظهار تمایل كنند.این تابلو ، یك منظره در كشور سوئیس را نشان می‌‏دهد و مالك فعلی آن خواستار مجوز صادرات شده بود تا نقاشی را به شخص دیگری كه احتمالا در آمریكاست ، بفروشد.

در صورتی كه موسسه ای برای خرید این تابلو ابراز تمایل كند ، ممنوعیت خروج آن تا مارس ۲۰۰۷ تمدید می شود تا به آن ها فرست داده شود ، ۸/۵ میلیون پوند مورد نیاز برای بیمه آن راتامین كنند.

" دیوید لمی" ، وزیرفرهنگ انگلستان ، ممنوعیت خروج را برای این تابلو تصویب كرد.

این اقدام وی در ادامه توصیه هیات بازنگری در صادرات آثار هنری و فرهنگ انجام شد ؛ وظیفه این هیات مشاوره دادن به دولت برای چنین موضوعاتی است.

تابلوی خلق شده توسط " ترنر" ، نخستین بار در سال ۱۸۴۲ به قیمت ۸۰ گینه فروخته شد و قیمتی كه در ژوئن امسال برای آن پرداخت شد ، دو برابر ركوردی بود كه قبلا برای یك تابلو آبرنگ بریتانیا ثبت شده بود.

این تابلو یكی از ۴ مجموعه آبرنگی است كه " ترنر " در سال ۱۸۴۲ و بعد از بازگشتش از سوئیس خلق كرده است.