در این نمایشگاه از شبكه‌های نامرئی و امواج صوتی و سیگنال‌های الكترو مغناطیسی كه در اطراف ما منتشر می‌شوند،‌استفاده می‌شود.

گاردین نوشت، تاسیسات چهاردانگه‌ی این نمایشگاه با جستجو در توپوگرافی (موضع‌نگاری)‌های فیزیكی از جهان شنیداری تلاش می‌كند تا نقشه‌های جدیدی را از محیط اطرافمان در اختیار ما قرار دهد.