بازدید كنندگان از گالری های این موزه می‌‏توانند ، این آثار موسیقی را از طریق پست‌‏های مخصوصی كه كنار هر اثر قرار داده شده است ، بشنوند.یكی از اولین آهنگ هایی كه در این موزه اجرا می شود ، اثری است كه" كمیكال برادرز " با الهام گرفتن از مجسمه " تورسو" ساخته" یاكوب اپستین ( ساخته شده در سال‌‏های ۱۴-۱۹۱۳ ) ساخته است." استل " و " كلاكسوز" از دیگر آهنگسازانی هستند كه در این پروژه شركت می كنند." ویل گامپرتز " مدیر گالری" تیت" درباره این پروژه گفت : موسیقی‌‏های ساخته شده برای گالری نشان می دهد كه ارتباط میان موسیقی و سایر هنرها چقدر مستحكم است.