پریتیس تنظیفی هنرمند فعال در زمینه نقاشی دیجیتال به دعوت پاتریك هبرارد از فرانسه به پروژه بین المللی در چهره های مونالیزا پیوست.

این پروژه براساس تصویر چهره مونالیزا اثر لئوناردو داوینچی پایه ریزی شده است . در این پروژه تصویر چهره مونالیزا ، به ۱۰۰ خانه شطرنجی تقسیم شده است و از هنرمندان جهان دعوت می شود تا با ارسال یك اثر دییجیتالی یكی از این خانه ها را به خود اختصاص دهند. نتیجه نهایی این اثر از كنش متقابل و همكاری یك هزار هنرمند جهان حاصل می شود. لازم به ذكر است تنظیمی برای این پروژه اثری در مورد وضعیت زنان معاصر كشور با نگاهی به فرهنگ و هنر ایران و فرانسه در طول تاریخ ارائه كرده است .