هنرمند روس شركت كننده در چهارمین دوسالانه بین المللی نقاشی معاصر جهان اسلام این دوسالانه را بسترساز تعامل نزدیك، پیوسته و مؤثر میان همه هنرمندان مسلمان از سراسر جهان ارزیابی كرد.

به گزارش رسیده از مؤسسه فرهنگی هنری صبا، عادل استیمرون دوسالانه نقاشی معاصر جهان اسلام را صاحب جایگاهی ویژه و معتبر در جهان اسلام دانست و گفت: بدون شك این دوسالانه نقشی غیرقابل انكار بر سرنوشت هنرمندان مسلمان دارد. این استاد دانشگاه افزود: هنرمندان جهان اسلام برای برنامه های آینده و كلاً تعیین مسیر حرفه ای خود می توانند در این عرصه جهانی همقطاران و همكاران مناسب خود را بیابند و گذشته از اینها دوسالانه نقاشی می تواند آنها را در درك هویت واحد اسلامی یاری كند.