دریش، آخرین مدافع بزرگ نظریه "ویتالیسم" در زیست شناسی است. وی معتقد بود، حیات با پدیده‌های فیزیكی و شیمیایی، قابل توجیه نیست.

ویتالیسم، تئوری توضیح پدیده‌های زیست شناسانه است و در این رابطه، در برابر نگرش‌های صرفا فیزیكی، شیمیایی موضع می‌گیرد.

ویتالیست‌ها بر این اعتقادند كه زندگی و موجود زنده (ارگانیك، اندام وار) از نیروهای غیرفیزیكی اثر گرفته،به وجود آمده‌اند.

برای نئوویتالیست ها، نیروها و یا عوامل مرموزی ورای مكان و زمان به نام "‪ "Entelechy(‬نیروی كمال یافته نظم‌دهنده ) وجود دارند كه گرداننده روندهای زیستی و اندام‌وار هستند.

هر چند ویتالیسم دیگر مورد پذیرش نیست، ولی پرسش در مورد چرایی و چگونگی شكل یابی روندهای زیستمانی (بیولوژیك) همچنان بی‌پاسخ مانده‌است.