نشست هماهنگی پیش همایش "طراحی سنتی مکتب اصفهان" ۲۶ مهر ماه در اصفهان برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی فرهنگستان هنر ، این نشست برای جذب همکاری ها و انجام تعاملات مشترک بین فرهنگستان هنر و شهرداری اصفهان و به منظور برگزاری پیش همایش های گردهمایی مکتب اصفهان انجام می شود.