همایش یک روزه «طراحی سنتی در دوره صفوی» در استقبال از گردهمایی بزرگ مکتب اصفهان در اصفهان برگزار می شود.

در این پیش همایش که از سوی فرهنگستان هنر ۱۴ آبان ماه برگزار می شود تعدادی از استادان دانشگاه های تهران و اصفهان به ایراد سخنرانی می پردازند.