روز گذشته یکی از آثار پیکاسو در حراج کریستی نیویورک به حراجی گذاشته شد ، در حالی که وارث یک بانکدار آلمانی - که خود را صاحب قانونی این اثر می داند - با تنظیم یک دادخواست از دادگاه بخش منهتن خواسته بود مانع این کار شود و دادگاه شکایت او را وارد ندانست. صاحب مدعی این اثر ادعا می کند ، خانواده او در دوران حکومت نازیها در آلمان ، این تابلو را تحت فشار فروختند.