«محمدعلی» طراح و نقاش مسلمان انگلیسی به منظور بهبود روابط بین ادیان، اقدام به طراحی دیواری در كنار بزرگراه اصلی شهر برمینگهام كرد.

محمدعلی، نقاش جوان مسلمان، این نقاشی دیواری را با همكاری یكی از كلیساهای انگلستان خواهد كشید. این «مورال» متفاوت از بسیاری دیگر از نقاشی های دیواری، شامل كلماتی انگلیسی و عربی است كه نظر هر شهروندی از هر دین و نژادی را به خود جلب خواهد كرد.