به نقل از منابع خبری اینترنتی، لوك تویمانز - نقاش ۴۸ ساله‌ - دراین‌باره گفت‌: سفر سال ۲۰۰۵ رایس به بلژیك سبب شد، این تصویر را بكشد.

وی افزود: در آن زمان وزیر امور خارجه‌ی بلژیك رایس را زنی زشت و صاحب قدرت خواند و همین اوصاف من را به كشیدن این طرح ترغیب كرد.