مجموعه نفیس شاهكارهای نگارگری ایران منتشر شد.مجموعه نفیس و بی نظیر شاهكارهای نگارگری ایران به مناسبت برگزاری نمایشگاه شاهكارهای نگارگری در موزه هنرهای معاصر تهران، (بهار ۸۴) منتشر شد. در این مجموعه آثاری از شاهنامه فردوسی (بایسنقری)، كلیله و دمنه، خاوران نامه، ظفر نامه تیموری، روضه الانوار، پنج گنج، مثنوی جمشید و خورشید، منتخبات بوستان و گلستان سعدی و ده ها نسخه مصور به چاپ رسیده است.