جلوه ای از عظمت هنرهای دستی ایران در قالب نمایشگاه ، مقاله های پژوهشی و انتشار کتاب در معرض تماشای مخاطبان قرارمیگیرد.دکتر "یاوری " دبیر همایش هنرهای صناعتی نیز با اعلام این مطلب درخصوص مکتب اصفهان گفت:من به همراه یک تیم ۹ نفره تلاش کردیم تا درجریان شکل گیری گردهمایی مکتب اصفهان ، جلوه ای ازهنرصنایع دستی ایران را که با عظمت وشکوه توام است را درقالب نمایشگاه های مختلف، انتشار کتاب هاو مقالات و فعالیت های اجرایی دیگر به معرض تماشای مخاطبان بگذاریم .

وی افزود:دراین راستا به انجام چند طرح بزرگ ازجمله ایجاد موزه صنایع دستی دراصفهان،ایجاد پژوهشگاه هنری باز هم دراین شهر و هم چنین اقدام برای برپایی کی پژوهشگاه دائمی برای نگهداری آثار اصفهان دردست اجرا داریم . همچنین هفده عنوان کتاب دراین خصوص پیشنهاد شده است. دکتر یاوری گفت: قصد ما این است تا همزمان با برپایی این گردهمایی سه مسئله را تعقیب کنیم.نقش صنایع دستی برزندگی فردی واجتماعی ، مدیریت درخشان صفویه و الگوبرداری بومی و ارتباط هنرهای صنعتی ودستی با سایر هنرهای از این جمله.