برای همه كتابخوان هایی كه به دیدن چهره نجیب زاده جدی و شسته ورفته روی جلد آثار شكسپیر عادت داشتند، پذیرش نتایج بررسی های سال گذشته مبنی بر جعلی بودن تابلوی مذكور كار دشواری بود، اما در عین حال هیچ كس تصور نمی كرد كه شكسپیر واقعی مردی باشد با چشم های روشن بادامی و گوشواره ای در گوش. پس از سه سال و اندی پژوهش بالاخره شبیه ترین پرتره به چهره واقعی ویلیام شكسپیر شاعر و نمایشنامه نویس شهیر انگلستان شناسایی شده و در گالری پرتره های ملی این كشور به نمایش درآمده است. تارنیا كوپر مسئول نمایشگاه «در جست وجوی شكسپیر» در این باره می گوید كه در واقع اولین پرتره اهدایی به گالری در زمان تاسیس آن یعنی ۱۵۰ سال پیش به احتمال زیاد تنها تصویر واقعی از چهره شاعر است. كوپر می افزاید كه یكی از شش چهره در حال نمایش در گالری پس از بررسی های فراوان شبیه ترین به چهره واقعی شكسپیر تشخیص داده شده است اگرچه بدون امضای زیر تابلوها نمی توان به اطمینان صددرصد رسید. در تابلوی مزبور كه به پرتره «چندس» معروف است، هنرمند در پیراهنی با یقه باز و گوشواره ای به گوش دیده می شود. این شیوه پوشش در بین هنرمندان آن زمان بسیار متداول بوده است. هم عصری صاحب اصلی اثر یعنی «سرویلیام دونانت» با ویلیام شكسپیر مهم ترین عامل در تشخیص اصل بودن آن است. پرتره های دیگر موجود یا هنرمند را جوان تر از آنچه در آن زمان بود نشان می دهند، یا سال ها بعد از مرگ او كشیده شده اند كه در هر دو صورت در اصل بودنشان تردیدهای زیادی وجود دارد. انگلیسی ها هیچ گاه گمان نمی كردند مرد چشم بادامی تابلوی چندس با گوشواره ای در گوش چپ و موهای در حال طاس شدن همان ویلیام شكسپیر شاعر ملی شان باشد. آنچه نمایشگاه در جست وجوی شكسپیر را جذاب می كند رسیدن انگلیسی ها به این واقعیت است كه شاعر مورد علاقه شان نه یك نجیب زاده كه مردی صاحب اندیشه متفاوت بوده است. پژوهش های گالری براساس تطابق های زمانی، ارزیابی كارشناسانه تابلوها و مقایسه آنها با مدارك موجود در زادگاه شاعر، نامه ها و طراحی های موجود از صحنه های نمایش او انجام شده است.