نمایشگاه بزرگ عاشورایی به لحاظ نمایش آثار متنوع، یک نوع پریمیتیف یا نمایشگاه عامه پسند محسوب می شود." احمد اسفندیاری " - نقاش پیشکسوت با اعلام این مطلب گفت:به بیان ساده تر، نمایشگاه بزرگ عاشورایی به لحاظ کمی وکیفی نمایشگاهی منحصر به فرد محسوب می شود. این نمایشگاه همچنین به واسطه داشتن آثار قهوه خانه ای واصولا داشتن فضا وحس وحال قدیمی، یک نوع پریمیتیف یا هنرعامه پسند به شمار می رود.

وی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر روند نقاشی ایران را با وجود هنرمندان متعدد درچه سطحی می بینید تصریح کرد: فراموش نکنید که نقاشی هنری است که همواره منوط به فعالیت های فراوان بوده است.این را هم بگویم که قضاوت کردن درباره آن چه درحیطه نقاشی ما درحال حاضرمی گذرد آسان نیست.درواقع نقاشی ایران حتی اگر بخواهد به درستی مورد قضاوت واقع شود باید دردسته بندی های مختلف بررسی شود.

" اسفندیاری " درادامه خاطرنشان کرد:آن سال هایی که در دانشگاه هنر به فراگیری نقاشی می پرداختیم، درک بهتری از این حیطه داشتیم.می توان گفت ما به عنوان داشجویان وفراگیران این هنر ، راه را به درستی اما با مشقت های زیاد طی کردیم و اگر امروز به یمن آن سال ها توانسته ایم موفقیتی کسب کرده باشیم ، به دلیل ممارست ها وزحماتی است که دراین عرصه کشیدیم.این نقاش پیشکسوت و معاصر که درنمایشگاه بزرگ عاشورایی اثری به نام " زیارت " ارائه داده است ، گفت:درعرصه هنر نمی توان هنرمندان را تک تک با یکدیگر مقایسه کرد. تصور می کنم هر نقاش به یک شکل و به فراخور سلایقی که دارد، به فعالیت دراین حیطه می پردازد. این مسئله می تواند به متنوع کردن شکل هنر به خصوص هنر نقاشی نیز کمک کند.