آكادمی ملی علوم آمریكا پس از تحقیق بسیار در مورد دمای هوای كره زمین در دو هزاره اخیر به این نتیجه رسیده اند كه فعالیتهای اخیر انسانها و تولید گازهای گلخانه ای مسبب اصلی گرمای اخیر می باشد.

در گزارش دیگری از این آكادمی نیز اعلام شده كه افزایش گرمای كره زمین باعث افزایش طوفانها و گردبادها بوده و كاترینا نیز در اثر آن بوده است.

از نتیجه تحقیقات بر روی موارد فوق و تركیب آنها با تجربیات قدیمی محققان به این نتیجه رسیدند كه دهه های آخر قرن بیستم در ۴۰۰ سال اخیر گرمترین دوران بوده است .