نقاشی مریم مقدس و كودك، شاهكار ۲/ ۱ میلیون پوندی نادو سكارلی، در ماه دسامبر توسط مجموعه داری ناشناس از اروپا خریداری شده است. این مجموعه دار از ادار ه فرهنگ، رسانه و ورزش انگلستان خواسته است كه مجوز خروج این اثر هنری را صادر كند. اداره یادشده ملزم است كه مجوز این مجموعه دار را صادر كند؛ مگر در صورتی كه یك خریدار انگلیسی دقیقه نودی برای این اثر هنری خلق شده در سال ۱۳۴۷ میلادی پیدا شود. دیوید لامی- وزیر فرهنگ انگلیس- در ماه آوریل به موسسات انگلیسی فرصتی دوماهه را برای خرید مدونا و كودك داد؛ این فرصت روز گذشته به پایان رسید.

با توجه به این كه هنوز هیچ موسسه یا فردی برای سرمایه گذاری در خرید این اثر علاقه مندی نشان نداده است، به نظر می رسد انگلیسی ها به زودی از داشتن آن محروم خواهند شد.

تابلو مریم مقدس و كودك تصویری از مادر عیسی(ع) را در حالی كه فرزندش را در آغوش دارد، نشان می دهد.این تابلو به شهادت بسیاری از كارشناسان، از جمله شاهكارهای نقاشی مذهبی است.