این نقاشی رنگ و روغن یك سال پیش از مرگ "مادیگلیانی" بر اثر بیماری سل كشیده شده است ؛ "هبوترن" هم كه باردار بوده و هشت ماه داشت یك روز پس از مرگ این هنرمند خودكشی كرد.

این تابلو بخشی از بازار فروش آثار هنرمدرن و امپرسیونیست بود كه روز دوشنبه در بازار" شدبای لندن" برگزار شد و در مجموع ۸۹ میلیون پوند فروش داشت.یك تابلو پاستل مربوط به سال ۱۸۹۵ كه توسط ادگاردگاس (هنرمند فرانسوی ) كشیده شده نیز در این بازار به قیمت ۷/۶ میلیون پوند فروخته شد.

این قیمت های بالاحاصل فروش همزمان آثارهنری پر آوازه در دو بازار رقیب در لندن یعنی شدبای و كریستی است.این هفته نیز بیش از ۱۲ اثر از "پیكاسو" ," مونه "," رنوار" و" سزان" به فروش می رسد یكی از اثار پیكاسو روز دوشنبه به قیمت ۴/۷ میلیون پوند در بازار شدبای به فروش رسید.