محمدعلی بنی اسدی، هنرمند تصویرگر و مدرس دانشگاه هنر، درباره ویژگی های بصری آثار نورالدین زرین کلک گفت: "تصور من این است که باید از استادانی چون زرین کلک قدردانی شود. زیرا وجود این استادان همواره غنیمت است و این بزرگان سایه هایی بر سر هنر مملکت بوده اند."

وی افزود: "وقتی آثار زرین کلک را مشاهده می کنم، یک نوع تازگی و طراوت در آنها حس می کنم. گرچه امروز امکانات ابزاری در حوزه تصویرگری رشد قابل توجهی داشته اما الحق هم زرین کلک بجا و اصولی از آنها استفاده کرده است. به طور کلی، آثار این هنرمند تماما دارای حال و هوای ایرانی است. همچنین رد پایی از ساختار شخصی هنرمند در آثار این مسئله را روشن می سازد که وی سبکی متمایز از دیگران داشته است."

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: "در واقع شوریدگی که با آرامش خاصی در کارهای نورالدین زرین کلک به چشم می خورد، حس مطلوبی به مخاطب القاء می کند. به نظر می آید زرین کلک در برهه مهمی شروع به فعالیت در حیطه تصویرگری کرد و توانست عملکردهای موثری نیز ارائه دهد. از این روست که تصویرگری وی با گذشت سال ها در اذهان ماندگار شده است."

بنی اسدی ادامه داد: "گاه ممکن است اثر این هنرمند در برخورد اول به چشم مخاطب ساده جلوه کند، اما واقعیت این است که او با استفاده از المان های مختلف و منحصر به خود گذشته علاوه بر اینکه در برخورد اولیه اثری مثبت می گذارد، ابعاد تصویرگری را نیز در اذهان مخاطب و در حافظه بصری وی به شکل ماندگار حک می کند. راه حل هایی که زرین کلک در آثار تصویرگری خود از آنها به نحوی هنرمندانه استفاده می کند همواره برایم جالب بوده و من در واقع با نوعی کنجکاوی در آثار وی دقیق می شوم."

وی در پایان گفت: "درباره ویژگی های بصری و تصویری این هنرمند می توان گفت وی نقشی اساسی در پیکره تصویرسازی ایران داشته و من گاه با خود فکر می کنم اگر چنین هنرمندی هرگز در زمینه تصویرگری ایران ظهور نمی کرد، قطعا در سال های بعد جای خالی او و تصویرگری اش را به خوبی حس می کردیم."