آثار "سیراك ملكنیان " از روز یاد شده در محل نگارخانه " ماه " به نمایش گذاشته می شود.این نمایشگاه تا چهارشنبه ۳۱ خرداد ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.