با ذکر این مطلب درباره نمایشگاه هنر نوگرای کردستان افزود: "تنوع از مهم ترین ویژگی های آثار هنرمندان کرد است که این ویژگی را می توان با نگاه در آثار نقاشان یافت. از نقاشی فیگوراتیو تا آبستره در نمایشگاه به چشم می خورد."

این نقاش و هنرمند کرد که با سه اثر انتزاعی در نمایشگاه هنر نوگرای کردستان حضور دارد، درباره علت استقبال هنرمندان از سبک انتزاعی گفت: "امروز این سبک بیشتر در میان دانشجویان شایع شده، شاید به این خاطر که مطابق با جریان روز است. دلیل دیگر هم به سلیقه شخصی هنرمندان برمی گردد. اما واقعیت این است که سبک انتزاعی انتهای نقاشی ما نیست. بلکه بیش از نقاشی انتزاعی، تفکر انتزاعی اهمیت دارد. نقاشی انتزاعی می تواند به واسطه فعالیت نقاش از عرفان و هنر خالص ایرانی بهره مند شود."

نصرتی خاطرنشان کرد: "هنرمندی که انتزاع را به عنوان سبک خود برمی گزیند درگیر مجموعه ای از مفاهیم می شود و به جلوه های طبیعت و عناصر دست می یابد. هنرمند همواره در جریان خلق آثار خود به جنبه های زیبایی شناختی کار توجه دارد و این جذابیت ها در صورت و فرم و رنگ بیشتر به چشم می خورند."