.

محمدرضا كمره ای، مدیر جشنواره با اعلام خبر فوق افزود: بنابه استقبال كودكان داخلی و خارجی مهلت ارسال آثار كودكان با موضوع من و خدا تا۳۰ تیرماه تمدید شده است.

همچنین افتتاحیه عمومی جشنواره با غرفه های آموزشی و علمی۱۰، شهریورماه در مجموعه كاخ سعد آباد تهران است.