یك موزه اتریشی ، پنج تابلو نقاشی اثر " گوستاو كلیمت" را از دیوارها پایین كشید و آن ها را در انبار پنهان كرد. این موزه ، اقدام مذكور را زمانی انجام داد كه چند ایمیل تهدید آمیز مبنی بر آسیب رساندن به تابلوهای مذكور دریافت كرده بود. فرستندگان ای میل گفته بودند : " این كار را می كنند تا تابلوها از كشور خارج نشود." هفته پیش دادگاهی از موزه خواسته بود كه این تابلوها را به وارث یك خانواده یهودی كه مالك این آثار بوده ، اما در زمان حمله نازی ها از كشور خارج شده است ، بازگرداند.پلیس می گوید : فرستنده این ایمیل را كه یك مرد ۵۰ ساله می‌‏باشد ، دستگیر كرده است.

این پیرمرد در حالی كه مست بوده ، ایمیل مذكور را فرستاده است !

خارج كردن تابلوها از موزه مذكور ، به دستور وزارت كشور اتریش انجام شده است . البته كشور اتریش هنوز برای برگرداندن این تابلوها به "ماریا آلتمن" ، وارث مالكین آثار ، تصمیم نگرفته است. آلتمن از سال ۱۹۹۸ پرونده این تابلوها را علیه كشور اتریش تشكیل داده است. این تابلوها كه یكی از آن ها از جمله مشهورترین آثار كلیمت به شمار می رود و پرتره عمه آلتمن است ، در مجموع ۱۰۰ میلیون دلار ارزش دارند.