"صنیع الملك" با هوشمندی بسیار توانست ، تاریخ اجتماعی تصویری ما را در" هزار و یكشب" خود به تصویر بكشد و حفظ كند. در اولین روز در همایش هنر مدرن ایران كه در سالن آمفی تئاتر موزه هنرهای تهران برگزار شد ، "مهدی حسینی" در سخنانی به زمینه های پیدایش نقاشی نوگرای ایرانی پراخت و در این خصوص گفت : به منظور بررسی و مطالعه نوگرایی در هنر ایران ، باید به قرن نوزدهم بازگشت و نخستین تماس مستقیم ایران با جنبش نوگرا را مورد تفحص قرار داد. این هنرمند و پژوهشگر در ادامه افزود : از اواخر دوره صفویه ، مساله مدرنیته در ایران شكل می گیرد و "محمد زمان" نخستین نگارگری بود كه در این دوران به اروپا رفت . او در دوره صفویه ، نخستین بارقه های تحول در نقاشی ما را به وجود آورد و بعد از این دوران كم كم نگاه ملكوتی كه تا آن زمان در نقاشی ما وجود داشت كم‌‏رنگ شده ، نوعی نگاه ماتریالیستی در نقاشی ما ایجاد شد. وی در ادامه این سیر تاریخی بعد از دوره افشاریه و زندیه به دوره قاجاریه اشاره كرد و گفت : در دوره قاجار ، " عباس میرزا " بنیان‌‏گذار جنبش مدرن در ایران است . او كه خود فردی تحصیل كرده بود ، به دنبال تحول در تمامی زمینه ها می‌‏گشت و در دوران او تعدادی از جوانان برای تحصیل به اروپا فرستاده شدند. حسینی ادامه داد : از دیگر كارهای عباس میرزا ، راه اندازی نهضت ترجمه بود كه در زمان امیر كبیر نیز استمرار یافت . نهضت ترجمه علاوه بر رشته های فنی و تخصصی در رشته هنر ادامه یافت و از نخستین كسانی كه در این دوره به اروپا رفتند ، " صنیع الملك " بود.وی افزود : صنیع الملك پس از تحصیل به ایران بازگشت و كارهای شایسته ای از جمله آوردن لیتوگرافی چاپ سنگی ، باز كردن مدرسه به شیوه امروزی و رویكردی جدید به دنیای غرب را با صورت داد . او همچنین اولین گالری را در زمان خود راه اندازی كرد. او گفت : صنیع الملك مدرنیته را در اروپا تجربه كرد و وقتی به ایران مراجعه نمود ، سعی كرد تا با استفاده از این تجربه ،‌‏ رابطه ای هم با گذشته تاریخی خود برقرار كند . او پایه گذار چندین روزنامه بود و از كارهای بزرگش تصویر سازی برای كتاب " هزار و یكشب " می‌‏رفت . او با هوشمندی بسیار توانست ، تاریخ اجتماعی تصویری ما را در " هزار و یكشب " به وجود آورد و حفظ كند. حسینی همچنین به عوامل بنیادین كه منجر به پیدایش نوگرایی شد اشاره كرد و آن ها را شامل ، احیای ترجمه به عنوان نیروی محركه ، گسیل كردن جوانان مستعد ایرانی برای تحصیل به خارج ، گشایش مدارس جدید برای جوانان مستعد به منظور مطالعه فناوری مورد نیاز برای بازسازی كشور ، تجربه دموكراسی از طریق مجلس منتخب ، ظهور هنر عكاسی و سینما و چاپ نشریات گوناگون دانست. وی در خاتمه اظهار داشت : تمام این عوامل به تدریج به تكوین مفاهیم و عقاید فراگیر در بسیاری از جوانان بالنده ایرانی و خلق آثار متعددی در زمینه معماری ، نقاشی ، شعر ، موسیقی و همچنین ایجاد موسسات عمومی منتهی شد كه در تاریخ كشور بی سابقه بود.