"سید عبدالمجید شریف زاده" رئیس علوم هنرهای سنتی فرهنگستان هنر در سخنانی گفت : این كه چرا هنر را به عنوان یكی از راه های سواد آموزی انتخاب می كنیم از اهمیت ویژه برخوردار است زیرا انواع شیوه های آموزشی رمز گشایی در امر سواد آموزی هنر باید مورد توجه قرار گیرد و باید از آنچه كه در هنر ارتباط برقرار می كنیم ، رمز گشایی كنیم زبان هنر، زبان اشاره و دلالت آن ضمنی است كه نگریستن به هنر مستلزم تفكر است. وی در ادامه به مقوله تربیت هنری اشاره كرد و گفت: از دیدگاه بسیاری از متفكران هنری از جمله" سبمن" تربیت هنری شامل آموزش حواس و رشد متعالی حواس بعدی، رویكرد آگاهانه نسبت به این تصورات بعدی در رشته های مختلف و آموزش اعمال نقادانه تجارب بصری است.وی تاكید كرد: برای رسیدن به تربیت هنری باید یك برنامه ریزی كلی صورت گیرد ،‌‏به عبارتی آموزش هنر دارای ویژگی های چهار گانه ای است كه شامل زیبا شناسی، تاریخ هنر، تولید اثر هنری و نقد هنری است. شریف زاده در توضیح هر یك از این موارد گفت: یكی از مهمترین مفاهیم دوران مدرنیسم ، نفی زیبا شناسی است در حالی كه قبل از آن ، زیبا شناسی از اصول مهم هنر محسوب می شده است مدرنیسم چندان توجهی به بحث زیبایی نداشته است ؛ ولی در تربیت هنری، زیبایی شناسی همواره یكی از مهمترین ملاكها بوده است. وی همچنین افزود: ما در هنرهای سنتی همیشه دچار یك نوع نقصان تئوری هستیم و نظریه پردازانی در این حوزه نداریم كه این در اقع از ضعف های این هنر محسوب می شود تاریخ هنر نیز ما را به گسترده ای از ‌‏آثار وصل می كند ؛اهمیت به گذشته و تاریخ هنری خود به عنوان یكی از اصول آموزش مورد توجه است تولید اثر هنری نیز از مهمترین ویژگی های تمام هنرها محسوب می شود. وی همچنین آخرین ویژگی آموزش هنر را نقد هنری عنوان كرد و گفت : متاسفانه امروز به این موضوع كمتر پرداخته می شود نقد با رویكردهای مختلف در تفكرات مختلف به شیوه های گوناگونی انجام می شود كه از توصیف یك اثر شروع می شود و تا تطبیق و یا تاویل ادامه می یابد. "شریف زاده" در ادامه به بحث زیبایی شناسی در هنر اشاره كرد و گفت : یكی از موضوعات مورد بحث در زیبایی شناسی این است كه زیبایی نسبی است و در این حضور نسبی با تعاریف مختلفی مواجه می شود ؛ بر همین اساس نوع نگاه به زیبایی در جوامع مختلف می تواند متفاوت باشد در جوامع ما این نگاه وجود دارد كه برای زیبایی دو معنای نسبی و حقیقی وجود دارد زیبایی نسبی و ظاهری در جوامع مختلف می تواند متفاوت باشد اما زیبایی حقیقی در بطن حقیقت و فطرت انسانی نهفته شده است این زیبایی در قرآن هم به عنوان زینت های انسانی و زینت های موجود در طبیعت مطرح شده است. وی همچنین تصریح كرد: یك وجه اساسی برای وارد شدن به مفهوم زیبایی وارد شدن به حوزه طبیعت است ، ارتباط با طبیعت همواره در هنر مورد توجه بوده است خصوصا در هنرهای سنتی باید توجه داشت كه ارتباط با طبیعت اهمیت دارد نه تقلید از آن در مجموعه هنرهای سنتی یكی از اركان مهم نگاه به طبیعت و الهام از آن است به این ترتیب طبیعت منبع الهام این هنرمندان است. رئیس علوم هنرهای سنتی فرهنگستان هنر ادامه داد : هنر سنتی یك هنر نمادین و سمبلیك است ، هنری كه بر بیان تفكر و اعتقادات به وسیله رمزها حركت می كند به همین جهت این هنر باید رمز گشایی شود تا درك شود و اگر می خواهیم با این هنر ارتباط برقرار كنیم و مفاهیم و معانی موجود در آن را بیابیم باید سواد خواندن این هنر و رمز گشایی از مفاهیم آن را فراگیریم. شریف زاده تاكید كرد : هنر ما هنری سمبلیك است كه به دنبال بیان مفاهیم دیگری است بنابراین وارد به بحث هنرهای سنتی در همه وجوه آن ما را با تفكرات و اعتقادات گذشته آشنا می كند كه متاسفانه امروز بسیاری از آن ها را از دست داده ایم بحث نقد و نگاه نقادانه در آثار هنری نیز از اهمیت بالایی برخوردار است كه متاسفانه امروزه جایگاه كمتری در هنرهای سنتی ما دارد.