دیوارها و فضاهای اداری و دولتی با وجود گذشت ۵ سال ازتصویب «مصوبه خرید آثار هنری» عاری از آثار باارزش هنری است. طی گزارشی از روند تصویب مصوبه هیأت وزیران در شهریورماه ۱۳۷۹ _ مبنی بر اینكه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی می توانند از محل اعتبارات خود نسبت به خرید آثار هنرهای تجسمی اقدام كنند _ به مشكلات این حوزه پرداخت. بنابراین گزارش، خرید آثار هنری توسط دولت یك سیاست حمایتی صرف نیست بلكه فواید زیادی برای دستگاههای دولتی دربردارد، برای نمونه شركت دولتی هواپیمایی انگلستان (بریتیش ایرویز) در زمان بحران مالی شركت های هواپیمایی پس از ۱۱ سپتامبر با فروش مجموعه ای از آثار هنری گرانبهای خود (همانند آثار پیكاسو) توانست به فعالیت خود ادامه بدهد. برپایه این گزارش طبق مصوبه هیأت وزیران در جلسه شانزدهم شهریور ۱۳۷۹ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی وزارتخانه ها، مؤسسات، شركتهای دولتی، بانكها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت كه نام آنها در قسمت ششم قانون بودجه سنواتی درج می شود مجازند از محل اعتبارات دراختیار خود نسبت به خرید آثار هنرهای تجسمی اقدام كنند. سقف خرید این گونه آثار برای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی معادل ۲ درصد اعتبار مصوب فصل هزینه های سرمایه ای بودجه جاری و برای شركت های دولتی، بانكها و مؤسسات انتفاعی معادل یك درصد بودجه دستگاه مربوط است.