"آیدین آغداشلو" هنرمند نقاش پیرامون لزوم بازنگری قوانین نظارت و ارزشیابی موجود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت : یك قانون در درجه اول، باید جامع و مانع باشد جامع به این معنا كه تعریف شده و در برگیرنده باشد ؛ همچنین باید مانع باشد به این معنا كه چیزی غیر از آن را قبول نكند. وی در ادامه افزود : اگر این تصویب نامه، ارشادی باشد در حد همان ارشاد و راهنمایی باقی می ماند ولی اگر بخواهد اجرایی باشد مشكل پیش می آید ، یكی از مشكلات این است كه چه هیات هایی این آثار را ارزشگذاری می كنند و آیا این ارزشیابی می تواند اجرایی باشد یا نه ؟این سلیقه ای عمل كردن به خودی خود مانع چیزی نمی شود. آغداشلو همچنین گفت : بنابراین طبق این قانون باید هیاتی هنرمندان را طبقه بندی و درجه بندی كنند در صورتی كه این ارزیابی نمی تواند یك بار برای همه عمر نسبت به یك هنرمند صادق باشد ؛ زیرا یك هنرمند در طول فعالیت هنری خود می تواند تغییر كند و جایگاه خود را ارتقا دهد به عنوان مثال ، از برخی هنرمندان در چهره های ماندگار تجلیل می شود و هدایایی به آن ها تعلق می گیرد ولی این پایگاهی نیست كه بتوان برای هنرمند جوان قائل شد چون در طول سال ها، موقعیت افراد جابجا می شود. وی همچنین در خصوص درجه بندی هنرمندان گفت: درجه بندی هنرمندان ضمانت اجرایی ندارد و فقط یك درجه بندی سلیقه ای است كه وزارت ارشاد می تواند برای خود تهیه كند تا نسبت خود را با هنرمندان با آن ها بسنجد ؛این امر برای وزارت خانه های دیگر نیز ممكن است اتفاق بیفتد تا براساس آن آنها رابطه خود را با كسانی كه در ارتباط هستند مشخص كنند.