نمایشگاه نقاشیگ دوئت كه به آثار نقاشی" محمد رحیمی" و" مسعود عابدی" تعلق دارد در نگارخانه لاله افتتاح شد. در این نمایشگاه دو نفره بیش از ۱۲ اثر از این هنرمندان به نمایش گذاشته شده است. "محمد رحیمی" گفت: دوئت به معنی دو نوازی است كه در موسیقی كار برد دارد و ما به علت این كه این نمایشگاه را دو نفره برگزار كردیم، این نام را انتخاب كردیم، در این آثار، هر كدام از ما ، دونوع نگاه مختلف داشته ایم ولی در كل در آثارمان تشابهاتی هم وجود دارد. این هنرمند عرصه نقاشی در ادامه افزود: سبك خاصی را در آثارم دنبال نمی كنم نگاهم در این آثار به مسایل زندگی معاصر بوده است و یك نوع نگاه مدرن نسبت به زندگی زناشویی رادر آثارم دنبال كرده ام. شایان ذكر است، نمایشگاه نقاشی دوئت از روز سه شنبه ۱۳ دی ماه در نگارخانه لاله افتتاح شده و روز ۲۳ دی ماه برای بازدید عموم ادامه خواهد یافت.