فریده تطهیری مقدم، مرمت و بازسازی كاشی های حمام نوبر تبریز را به پایان رساند. این مدرس دانشگاه و هنرمند سرامیست مرمت این بنای ۱۵۰ ساله تبریز را به سرانجام رساند. كاشی های یادشده در حیاط این بنای نیمه مخروبه، با اندازه قاب های ۸۰‎/۲ تا ۸۵‎/۲ در ۶۰‎/۱ قرار دارند. این كاشی ها كه عمدتاً به خاطر شرایط نامساعد جوی شهر تبریز در معرض تخریب و فرسایش كامل قرار داشته، از محوطه حیاط جدا و به كاخ سعد آباد منتقل شده بود. تطهیری مقدم ۱۹ قاب را مرمت و به تبریز بازگرداند. او با توجه به اسناد تاریخی معتقد است: «این كاشی ها به نوعی پدر و مادر نقاشی قهوه خانه ای ایران به شمار می روند.» به گفته او نام هنرمند در هیچ یك از آثار به جا مانده روشن نیست و این آثار دوره قاجار، مشخصه ای مبنی بر تعیین هویت هنرمند آن ندارند. اما به طور قطع و یقین، هنرمند توانمندی كاشی كار این آثار بوده است. تطهیری مقدم گفت: «تنها، نوشته ای با عنوان «كاشی پز زنوز» در این كاشی ها به جا مانده است.» این آثار در بنای «حمام نوبر» در بافت قدیم شهر تبریز، با كاربری چایخانه كار گذاشته شده است.