آیدین آغداشلو به دعوت رایزن فرهنگی سفارت ایران در پاریس نیمه دوم اسفندماه سخنرانی خواهد كرد. آیدین آغداشلو درباره برنامه آتی خود گفت: «در نیمه دوم اسفندماه به دعوت رایزن فرهنگی سفارت ایران در پاریس و در فروردین ماه به دعوت دانشگاه استنفورد آمریكا سخنرانی خواهم داشت.» او با بیان اینكه متن ازپیش تعیین شده ای برای سخنرانی خود ندارد گفت: «درباره موضوع سخنرانی هنوز اطلاعی ندارم ولی درباره هرآنچه در تخصص من باشد و آنها مایل باشند سخنرانی خواهم كرد.» او درباره برنامه های هنری و نمایشگاهی خود گفت: «قرار بود نمایشگاهی در موزه هنرهای معاصر داشته باشم كه پس از تغییر دولت فكر كردم این برنامه مشمول تغییر و تحول می شود؛ ولی مدیریت جدید موزه اشاره كرد كه برگزاری این نمایشگاه به قوت خود باقی است و در زمستان سال آینده برگزار خواهد شد.» او همچنین گفت: «در این نمایشگاه نمونه هایی از كارهایی كه تاكنون داشته ام به نمایش گذاشته می شود.» این هنرمند هم اكنون در حال تكمیل مجموعه نقاشی شفاعت فرشتگان است.