با تخلیه بازارچه پارك لاله و اتصال موزه هنرهای معاصر تهران به موزه فرش، مركز ملی نمایشگاه های هنری ایران در آینده راه اندازی می شود.رئیس مركز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: برای احیای فضای مجاور موزه هنرهای معاصر نامه ای آماده شده تا از طریق معاونت امور هنری و دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نسبت به بازپس گیری فضا اقدام شود.

عبدالمجید حسینی راد افزود: این فضا در سال ۶۶ با توجه به شرایط خاص آن سال ها - جنگ، بی كاری و مشكلاتی از این دست - برای فعالیت های خوداشتغالی گرفته شده و قراردادی هم میان وزارت كار و صندوق حمایت از فرصت های شغلی، با معاونت امور هنری وزارت ارشاد برای مدت یك سال بسته شده تا در این محل فعالیت خوداشتغالی صورت بگیرد؛ پس از آن، قرارداد برای چند سال، تمدید و نتیجه این شده كه این افراد تا امروز ماندگار شده اند.

از آن پس تا سال ۸۲ هرچه مسئولان مربوطه وزارت ارشاد سعی می كنند مساله را جمع كنند، نمی شود و به این نتیجه می رسند كه با پیگیری حقوقی، مساله را به نتیجه برسانند؛ اما بار دیگر موضوع مسكوت مانده؛ تا این كه مركز هنرهای تجسمی بار دیگر پیگیر یافتن شرایط مناسب است.به گمان حسینی راد، واقعیت این است كه وقتی كسی ۱۵-۱۰ سال در جایی می ماند، مالكیت احساس می كند و این افراد هم زندگی و خانواده شان را بر این پایه تشكیل داده اند.بنابراین چنان چه بتوان مكان مشابهی در هر نقطه ای از شهر تهران كه مناسب هم باشد تعریف كرد، یا كمك هایی بشود كه بتوانند تا همین فعالیت را جای دیگری تامین كنند، احتمالا با همكاری شهرداری تهران، سازمان كار و امور اجتماعی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این مساله را بتوان به سرعت حل كرد.