چهار بانوی نقاش در گالری " آشیان نقش و مهر " به ارائه اثر پرداخته اند، آثاری که درونمایه های متفاوتی را در برگرفته است." آرمیتا کریمی "، " سحر اسماعیلی "، " سایه سعد " و " المیرا محمد بیگی " از نقاشان این نمایشگاه گروهی هستند. این چهاربانوی نقاش به ارائه ۲۵ اثر نقاشی پرداخته اند که هریک از این آثار، به فراخور اندیشه این هنرمندان، درونمایه های خاصی را در بر گرفته اند."آرمیتا کریمی"، شش تابلوی رئال به معرض تماشای مخاطبان گذاشته است. فلفل های سبزوقرمز، انواع میوه ها، رنگ ها وبرگ های پاییزی ازمضامین تابلوهای این نقاش هستند.

وی درباره آثار خود می گوید: بیشتر نقاشان تا کنون، میوه اناررا بربوم تصویرکرده اند. تفاوت تابلوهای من با سایرنقاشان این است که توانستم مزه انار را با استفاده از جرم رنگ وتاش های اکسپرسیو بربوم نقاشی تصویر کنم . در واقع ابزارهایی چون کاردک و جرم رنگ باعث برجسته نشان دادن انارها درتابلوشده اند . می توان گفت ،دیتیل هایی از انارها را درآثار نشان داده ام. ساده ترین تصاویرروزمرگی ، چند میوه ونمای آشنای چند برگ پاییزی که یکسره تکراراست وبهانه ای است برای بیان چیزی که با کلام عملی نیست .

در آثار " سایه سعد" نیز پیش از آن که به خود تابلوها دقیق شوی، این سطور به چشم می خورند که مخاطب را به درون ذهن زنانه و لطیف این نقاش پیوند می زند. وی در این سطور خطاب به مخاطبان می گوید: به صداقت مداد رنگی های کودکی ام بزرگ شده ام. همه مرا در کارهایم می یابند. در میان بی چهره ها، بی هیچ منفذ وسایه ای.

آثار " سایه سعد " به تصویرگری های کتاب کودک شباهت دارد. زن، درونمایه آثار "سحر اسماعیلی" است. وی نیز با به نمایش در آوردن تصاویری چون کودکان افغانی، زن افغانی وسینی قلمکاری دردست معتقد است چرخش زندگی دردست زنان است."المیرا محمد بیگی" هم چهار اثر با درونمایه های فردیت و درونگرایی ارائه داده است.درمجموع، نمایشگاه متنوعی است و بیننده می تواند هرنوع از سبک ها و مضامین را در آثار این چهار هنرمند مشاهده کند. علاقمندان برای بازدید می توانند به میدان آرژانتین، خیابان بخارست، کوی هجدهم ، پلاک ۴ مراجعه کنند.