نقاشی، تذهیب و مجسمه سازی عصر قاجاریه بررسی می شود.وحید قبادیان در ادامه سلسله کارگاه های معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر، به نقد و بررسی نقاشی، تذهیب، حجاری و مجسمه سازی عصر قاجاریه خواهد پرداخت.در این برنامه که ساعت ۱۵ تا ۱۷ روزهای پنجشنبه ۴ و دوشنبه ۸ اسفند ماه در محل کتابخانه تخصصی فرهنگستان هنر برگزار خواهدشد.

این گزارش به نقل از روابط عمومی فرهنگستان هنر حاکی است:قبادیان پیرامون شرایط اجتماعی، فرهنگی و هنری عصر قاجاریه، تحولات در زمینه شکل گیری و زیبایی شناسی معماری:مدرسه دارالفنون، شمس العماره، قصر یاقوت، تجزیه وتحلیل رابطه فلسفه معماری امروزه با دوره قاجاریه و.... به ارایه مقاله وایراد سخنرانی خواهد پرداخت.کتابخانه تخصصی فرهنگستان هنر در خیابان ولیعصر، ضلع جنوبی پارک ساعی شماره ۱۱۰۱ قرار داد.