آفتاب

بررسی نقاشی،تذهیب و مجسمه سازی قاجاریه

نقاشی، تذهیب و مجسمه سازی عصر قاجاریه بررسی می شود.وحید قبادیان در ادامه سلسله کارگاه های معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر، به نقد و بررسی نقاشی، تذهیب،حجاری و مجسمه سازی عصر قاجاریه خواهد پرداخت

کد N176697

وبگردی