تمام نقاشی ها و وسایل شخصی سهراب سپهری كه در اختیار خانواده او بوده است، به موزه هنرهای معاصر صنعتی كرمان اهدا شده كه اردیبهشت ماه سال آینده افتتاح خواهد شد.این موزه، نزدیك به ۴۶۰ تابلو و هم چنین لوازم شخصی این شاعر و نقاش معاصر را در اختیار دارد.آرشیوی هم از آثار استاد علی اكبر صنعتی، از دیگر ویژگی های موزه یادشده است.