گالری طراحان آزاد: نمایشگاه آثار منیژه صحی/ تا ۲۸ بهمن/ میدان فاطمی، میدان گلها، سلماس، پلاك ۴۱/ تلفن: ۸۸۰۰۸۶۷۶ .

نگارخانه دی: نمایشگاه نقاشی علیرضا دیانی / تا ۲۹ بهمن/ ولی عصر، روبه روی پارك ساعی، پلاك ۱۰۶۰/ تلفن: ۸۸۷۰۰۸۴۹ .

گالری ماه: نمایشگاه عكس فتانه دادخوه و كامران عدل/ ۲۸ بهمن تا ۹ اسفند/ خیابان آفریقا، بلوار گلستان، پلاك ۸۹/ تلفن: ۲۲۰۴۵۸۷۹.

گالری الهه: نمایشگاه نقاشی مسعود دشتبان/ ۲۸ بهمن تا ۹ اسفند/ خیابان آفریقا، گلفام، شماره ۴۷/ تلفن: ۲۲۰۵۴۱۲۸.

نگارخانه قانون: نمایشگاه آبگینه انوشه بادپروا/ ۲۴ بهمن تا ۴ اسفند / شهرك قدس، فاز یك؛ ایران زمین شمالی، فرهنگسرای ابن سینا/ تلفن: ۸۸۰۸۸۳۰۱.

نگارخانه میرمیران: نمایشگاه معماری آثار مهندس سید حمید نوركیهانی/ تا ۲۷ بهمن/ خیابان طالقانی، بعد از ایرانشهر، موسوی شمالی، باغ هنر/ تلفن: ۸ -۸۸۳۱۰۴۵۷ .

نگارخانه آشیان نقش و مهر: نمایشگاه گروهی نقاشی/ ۲۸ بهمن تا دوم اسفند/ آرژانتین، بخارست، خیابان ،۱۸ پلاك ۴/ تلفن: ۸۸۷۳۲۹۸۷.