به گفته بنیاد "پولاك كراسنر"، شش تابلو نقاشی كه گمان می رفت اثر "جكسون پولاك" باشد، اما پس از انجام یك سری آزمایشات گمان تقلبی بودن به آنها رفت، دوباره مورد آزمایش و امتحان قرار می گیرند.

به گزارش گروه هنر ایلنا، تحقیقاتی كه توسط دانشگاه اورگون انجام شد، نشان می دهد میان الگوهای هندسی این شش تابلو و آثار پیشین "پولاك" تفاوت های فاحشی وجود دارد.این شش تابلو از جمله ۳۲ تابلو نقاشی هستند كه سال گذشته در لانگ ایلند كشف شدند.گروه تحقیقی به رهبری "ریچارد تایلر"، استاد فیزیك ، طی یك دهه گذشته آثار "پولاك" را مورد بررسی قرار داده و آنها را در مورد ۳۲ اثر تازه كشف شده به كار گرفته اند، تحقیقات آنها تا زمان تایید نسبت این آثار به "پولاك" ادامه می یابد.

این ۳۲ تابلو ماه مه گذشته توسط "آلكس متر" ، فیلم ساز ، كشف شد. "متر" می گوید این تابلوها را در میان اموال والدینش كه با "پولاك" آشنا بوده اند، پیدا كرده است.بنیاد "پولاك كراسنر" نیز كه توسط بیوه "پولاك" بنیان گذاری شده از زحمات پروفسور "تایلر" تقدیر فراوان كرده است.